Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 1816/19

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2019-05-25
Miejsce zdarzenia: Kobylnica
Część opisowa: W dniu 25 maja 2019 roku o godz. 08.50 LMT ultralekki samolot TL-96 STAR podczas startu z lotniska Aeroklubu Poznańskiego w Kobylnicy (EPPK) po oderwaniu się z trawiastej drogi startowej RWY25 utrzymywał zbyt duży kąt wznoszenia, aż do przekroczenia krytycznego kąta natarcia. Samolot przechylił się na lewe skrzydło i nosem zderzył się z ziemią (około 10 metrów od lewej krawędzi pasa i 300 metrów od progu), samolot wykonał cyrkiel, ze zmianą kierunku o 180°, i zatrzymał się. W wyniku zderzenia z ziemią samolot uległ całkowitemu zniszczeniu. Pilot o własnych siłach opuścił statek powietrzny. Z relacji pilota wynika, że podczas startu po oderwaniu od ziemi, pilot miał trudności z oddaniem drążka, w celu zmniejszenia kąta natarcia. Warunki atmosferyczne nie miały wpływu na zaistniałą sytuację.
Zalecenia:Brak