Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 1649/19

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2019-05-18
Miejsce zdarzenia: Bezmiechowa
Część opisowa: W dniu 18 maja 2019 r. pilot samolotu STITSON 108 podjął decyzję o odlocie z lądowiska Bezmiechowa w związku z burzą i opadem deszczu zbliżającym się od wschodu. Po lądowaniu wszystkich szybowców AOS Bezmiechowa, pilot wykołował na pas startowy (start na kierunku południowym). Pilot zgłosił gotowość do startu i dostał drogą radiową zgodę na start i informację o kierunku i prędkości wiatru. W trakcie rozbiegu, gdy prędkość samolotu był bliska prędkości oderwania na skutek podmuchów wiatru pochodzących od chmury burzowej samolot zaczął tracić kierunek rozbiegu w lewo (w stronę lasu). Aby uniknąć kolizji z drzewami, w odległości około 70 m przed lasem pilot zmniejszył do minimum obroty silnika i pogłębił zakręt w lewo aby wykonać cyrkiel. Pilot rozpoczął hamowanie w trakcie którego samolot skapotował unikając zderzenia z drzewami. Żadna z osób znajdujących się na pokładzie nie odniosła obrażeń.
Zalecenia:Brak